ID Icon Name Level Obtainable Tradable Period
201 icon Red Dye 1 No
202 icon Orange Dye 1 No
203 icon Yellow Dye 1 No
204 icon Green Dye 1 No
205 icon Blue Dye 1 No
206 icon Veteran Apothecary Dye 1 No
207 icon Purple Dye 1 No
208 icon Mystery Dye 1 No
224 icon Carmine Dye 1 No
225 icon Purpurin Dye 1 No
226 icon Saffron Dye 1 No
227 icon Verdigris Dye 1 No
228 icon Indigo Dye 1 No
229 icon Handmade Munsell Dye Bundle 1 No
230 icon Murex Dye 1 No
231 icon Spectral Carmine Dye 1 No
232 icon Spectral Purpurin Dye 1 No
233 icon Spectral Saffron Dye 1 No
234 icon Spectral Verdigris Dye 1 No
235 icon Spectral Indigo Dye 1 No
236 icon Premium Handmade Munsell Dye Bundle 1 No
237 icon Spectral Murex Dye 1 No
238 icon Spectral Red Dye 1 No
239 icon Spectral Orange Dye 1 No
240 icon Spectral Yellow Dye 1 No
241 icon Spectral Green Dye 1 No
242 icon Spectral Blue Dye 1 No
243 icon Spectral Apothecary Dye 1 No
244 icon Spectral Purple Dye 1 No
245 icon Ephemeral Red Dye 1 No
246 icon Ephemeral Orange Dye 1 No
247 icon Ephemeral Yellow Dye 1 No
248 icon Ephemeral Green Dye 1 No
249 icon Ephemeral Blue Dye 1 No
250 icon Ephemeral Purple Dye 1 No
251 icon Darkshade Dye 1 No
252 icon Shades of Gray Dye 1 No
132627 icon 1 No
139329 icon 1 No
139544 icon 1 No
150427 icon Blue Dye 1 No
168005 icon Apothecary Dye 1 No
169087 icon Apothecary Dye 1 No
178878 icon Spectral Carmine Dye 1 No
178879 icon Spectral Purpurin Dye 1 No
178880 icon Spectral Saffron Dye 1 No
178881 icon Spectral Verdigris Dye 1 No
178882 icon Spectral Indigo Dye 1 No
178883 icon Spectral Murex Dye 1 No
210727 icon Вечный краситель 1 No