ID Icon Name Level Obtainable Tradable Period
91600 icon Burning Thorn Scythes 1 No
91601 icon Golden Fang Scythes 1 No
91602 icon Flexible Feather Scythes 1 No
91603 icon Passionate Phoenix Scythes 1 No
91604 icon Agile Sawtooth Scythes 1 No
91605 icon Glossy Thorn Scythes 1 No
91606 icon Purple Fang Scythes 1 No
91607 icon Delicate Feather Scythes 1 No
91608 icon Apathetic Phoenix Scythes 1 No
91609 icon Sharp Sawtooth Scythes 1 No
91610 icon Chilled Thorn Scythes 1 No
91611 icon Red Fang Scythes 1 No
91612 icon Strong Feather Scythes 1 No
91613 icon Trustworthy Phoenix Scythes 1 No
91614 icon Pointy Sawtooth Scythes 1 No
92086 icon Scythes of Mettle 1 7d.
98208 icon Rustic Scythes 1 No
98218 icon Scythes of Cold Comfort 1 No
98228 icon Solace Scythes 1 No
98238 icon Penultimate Scythes 1 No
98248 icon Ultimate Scythes 1 No
98706 icon Argog's Scythes 1 No
98759 icon Hellfire Kelsaik's Scythes 1 No
98772 icon Frostbite Kelsaik's Scythes 1 No
101674 icon Arthurian Knight Scythe 1 30d.
110299 icon Ultimate Scythes 1 No
110300 icon Penultimate Scythes 1 No
110301 icon Solace Scythes 1 No
110302 icon Apathetic Phoenix Scythe 1 No
110303 icon Trustworthy Phoenix Scythes 1 No
110304 icon Noctenite Scythes 1 No
110305 icon Regent's Scythes 1 No
110306 icon Ruthless Scythes Weapon Skin 1 No
110307 icon Sharp Sawtooth Scythes 1 No
115648 icon Cherry Blossom Scythe 1 No
115759 icon Arthurian Knight Scythe 1 No
115984 icon Poddington Reaper 1 No
116102 icon Twin-Beaked Flamingo Scythes 1 No
116635 icon Retro Scythes 1 No
116645 icon Retro Scythes 1 No
116655 icon Pulsating Retro Scythe 1 No
116665 icon Pulsating Retro Scythe 1 No
116717 icon Cherry Blossom Scythe 1 14d.
116820 icon Shadow Hunter Scythes 1 No
116846 icon Unique: Shadow Hunter Scythes 1 No
117144 icon Blue Spectral Scythes 1 No
117156 icon Green Spectral Scythes 1 No
117168 icon Purple Spectral Scythes 1 No
117180 icon Red Spectral Scythes 1 No
117192 icon Cyasma Scythes 1 No