ID Icon Name Level Obtainable Tradable Period
98709 icon Argog's Shuriken 1 No
98762 icon Hellfire Kelsaik's Shuriken 1 No
98775 icon Frostbite Kelsaik's Shuriken 1 No
117056 icon Butterfly Shuriken 1 No
117147 icon Blue Spectral Shuriken 1 No
117159 icon Green Spectral Shuriken 1 No
117171 icon Purple Spectral Shuriken 1 No
117183 icon Red Spectral Shuriken 1 No
117195 icon Cyasma Shuriken 1 No
117207 icon Ethyl Shuriken 1 No
117219 icon Nether Shuriken 1 No
117231 icon Porphyry Shuriken 1 No
140100 icon Blue Spectral Shuriken 1 14d.
140123 icon Blue Spectral Shuriken 1 30d.
141575 icon Butterfly Shuriken 1 No
141576 icon Butterfly Shuriken 1 15d.
141618 icon Blue Spectral Shuriken 1 No
141630 icon Green Spectral Shuriken 1 No
141642 icon Purple Spectral Shuriken 1 No
141654 icon Red Spectral Shuriken 1 No
141666 icon Cyasma Shuriken 1 No
141678 icon Ethyl Shuriken 1 No
141690 icon Nether Shuriken 1 No
141702 icon Porphyry Shuriken 1 No
141714 icon Blue Spectral Shuriken 1 No
141726 icon Green Spectral Shuriken 1 No
141738 icon Purple Spectral Shuriken 1 No
141750 icon Red Spectral Shuriken 1 No
141762 icon Cyasma Shuriken 1 No
141774 icon Ethyl Shuriken 1 No
141786 icon Nether Shuriken 1 No
141798 icon Porphyry Shuriken 1 No
142301 icon Cyasma Shuriken 1 No
142313 icon Ethyl Shuriken 1 No
142325 icon Nether Shuriken 1 No
142337 icon Porphyry Shuriken 1 No
142490 icon Cyasma Shuriken 1 30d.
142502 icon Ethyl Shuriken 1 30d.
142514 icon Nether Shuriken 1 30d.
142526 icon Porphyry Shuriken 1 30d.
142828 icon Cyasma Shuriken 1 14d.
142840 icon Ethyl Shuriken 1 14d.
142852 icon Nether Shuriken 1 14d.
142864 icon Porphyry Shuriken 1 14d.
143141 icon Burning Phoenix Shuriken 1 No
143154 icon Amethyst Shuriken 1 No
149966 icon Butterfly Shuriken 1 No
154076 icon Blue Spectral Shuriken 1 No
154077 icon Blue Spectral Shuriken 1 7d.
154078 icon Blue Spectral Shuriken 1 30d.